Mô phỏng sự thay đổi các quá trình sinh hóa trong hồ cận nhiệt đới: đánh giá một số giải pháp ngăn chặn tảo ở hồ Okeechobee, Florida

Present: Dr. Dang Duc Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *