20/05/2023 (14h00-15h00): Dự đoán khả năng bị huỷ niêm yết của các công ty trên các sàn chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy Logistic

Presented by: Dr. Nguyen Trang Thao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *